Jupiter X theme
v1.8.1
  • Improvement: Add Spanish translation.